Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Πιστοποιητικό ΔΕΗ / Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Για τους περισσότερους καταναλωτές η έκδοση ενός πιστοποιητικού για τη ΔΕΗ είναι ένα επιπλέον κόστος, κάτι που θα θέλαμε όλοι να αποφύγουμε. Αυτό ισχύει μόνο για τα παλαιά πιστοποιητικά, καθώς στα νέα πιστοποιητικά ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι πλήρης και λεπτομερής. Αποκαλύπτει προβλήματα ασφάλειας και κακοτεχνίες που μπορεί να υπάρχουν, αλλά που δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα και πέρα από ένα αναγκαστικό πιστοποιητικό μάθετε για την κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου σας. Ιδιαίτερα σε μεγάλες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό μπορούμε πολύ εύκολα να διαπιστώσουμε που καταναλώνεται ενέργεια και να προγραμματίσουμε κατάλληλες ενέργειες μείωσης της σπατάλης ενέργειας.

Επικοινωνήστε μαζί μου για υπεύθυνη εργασία (Χρόνος 1-2 εργάσιμες ημέρες / Κόστος 70 ευρώ)

Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων παραδίδονται συνημμένα τα ακόλουθα έγραφα:

 1. Τυπικό σχεδιάγραμμα όδευσης ηλεκτρικών γραμμών (κάτοψη κτιρίου)
 2. Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα πινάκων (Μονογραμμικό πινάκων)
 3. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
 4. Νέα πιστοποιητικά ΔΕΗ
 5. Τεχνικό Υπόμνημα Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Πότε ζητείται υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) από τη ΔΕΗ;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ. Ο έλεγος απαιτείται να γίνεται:

 1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)
 2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
 3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων (ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ)
Επανέλεγος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του νέου προτύπου.

Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε ένα (1) χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήση της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα σύμβαντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
 • Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων
Όργανο ελέγχου και πιστοποιήσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας METREL

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση ενός πιστοποιητικού (ΥΔΕ);

Αρχικά γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα ή κακοτεχνίες θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Από ποια έγραφα αποτελείται η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου);

Η νέα υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

Author: Δημήτρης Ανθής