Δημήτρης Ανθής

Επικοινωνήστε μαζί μου για προσφορές και άλλες απορίες

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα

Πολλοί νομίζουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια αφηρημενη έννοια, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές και ενέργειες από τους κυρίους εμπλεκόμενους, δηλαδή τους μεγάλους καταναλωτές όπως τα εργοστάσια, οι βιομηχανίες και ο κρατικός μηχανισμός.

Διάγραμμα ενέργειας

Η κατάσταση όμως είναι πιο σύνθετη, αφορά όλους μας και είναι καθαρά θέμα παιδείας γιατί όπως θα παρατηρήσουμε στα παρακάτω διαγράμματα ένα μεγάλο ποσοστό ενέργειας χάνεται στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Έτσι μόλις το 35% της ενέργειας αξιοποιείται, ενώ το υπόλοιπο 65% χάνεται με την μορφή απωλειών.

Σημαντικό μέρος της ενέργειας καταναλώνεται για οικιακή χρήση, το οποίο ανέρχεται σε 34%. Αυτό σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο την επόμενη φορά που θα ξεχάσουμε το «φως» ανοικτό ή θα διαλέξουμε μια ηλεκτρική συσκευή με χαμηλή ενεργειακή κλάση. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα ώστε να περιορίσουμε την κατασπατάληση της ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενεργείας είναι στάση ζωής και όχι μια νέα νομοθετική ρύθμιση.

Αιτίες αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες στην χώρα μας αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα. Εύκολα κανείς παρατηρεί κανείς ότι οι ανάγκες σε ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαρκώς αυξάνονται. Τι προκαλεί όμως την ραγδαία αύξηση ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια; Γιατί η ετήσια αύξηση, ηλεκτρικής ενέργειας είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη;

Εύκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην χώρα μας μοιραία οδήγησε και στην αύξηση της ζήτησης. Δυστυχώς η ανάπτυξη που επιτεύχθηκε δίχως τον απαραίτητο σχεδιασμό, την κατάλληλη τεχνογνωσία, τα κοινωνικά και πολιτικά διλλήματα που έπρεπε να έχουν τεθεί προ πολού μας οδηγούν στην κατασπατάληση και στη μη ορθολογική χρήση της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μη αποδοτική εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου.

Αύξηση ενεργειακών αναγκών στην Ευρώπη Ενεργειακές ανάγκες ανά κάτοικο

Η πολυπλοκότητα του ενεργειακού τομέα και οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαντολλοντικοι παράγοντες που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας επιβάλλουν την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των εγχώριων και εισαγόμενων πόρων στη χώρα μας.

Χρειάζεται ρεαλιστική και τεκμηριωμένη εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε ενεργειακής πηγής. Ιδεοληπτικοί ενθουσιασμοί και τάσεις εξειδανίκευσης ορισμένων ενεργειακών πηγών είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε λανθασμένες επιλογές. Διέξοδο σε όλα αυτά μπορεί να έρθει μόνο από μια συλλογική προσπάθεια, προσπάθεια που θα έχει σαν βασικό στόχο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Θα πρέπει να στραφούμε:

  • στην εξοικονόμηση ενέργειας
  • στην ορθολογική χρήση της
  • στην αύξηση ενεργείας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • στην χρησιμοποίηση του φυσικού αεριού
  • αλλά και στην χρήση στερεών και υγρών  συμβατικών καυσίμων.

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της χρήσης των πρώτων και ελαχιστοποίηση της χρήσης των τελευταίων

Author: Δημήτρης Ανθής